Dansk Signalering, tidlig enkeltsporet station med ind- og udkørselssignaler

Opdateret 24 juli 2021

Indhold

Stationens udformning
      Signalopstilling
      Anvendte signaler og mærker
      Ændringer gennem tiden
Signalering efter 1961
      Indkørselstogveje
      Udkørselstogveje
      Gennemkørselstogveje og sammensatte ind- og udkørselstogveje
      Holdested og Ubetjent station
      Stedbetjening
Signalering indtil 1961
 
Kommentarer til dette dokument


Stationens udformning

Den viste sporplan repræsenterer en typisk (land-)station på en enkeltsporet strækning. Stationen har et gennemkørselsspor og et krydsningsspor, samt et sidespor/læssespor. Stationen i eksemplet har også perroner til persontrafik. Ofte har sådanne stationer én eller flere vejoverkørsler indenfor stationsområdet, men for overskuelighedens skyld er disse udeladt.

Signalopstilling

Signalopstillingen vist i dette dokument repræsenterer en tidlig signalopstilling for landstationer med relæsikringsanlæg, som de blev bygget i midt-1950rne på hovedbaner og sekundære hovedbaner. Anlægstypen er dermed en tidlig udgave af relæsikringsanlæg type 1954. I forhold til tidligere anlæg på tilsvarende stationer var det nyt at der blev etableret udkørselssignaler. Stationen havde ingen linieblok mod nabostationerne, og var som datidens stationer lokalbetjent. Da stationen heller ikke havde modgående sporskifter i udkørselsenden, var udkørselssignaler heller ikke strengt nødvendige, men Statsbanernes Sikringsudvalg havde i 1952 besluttet at udkørselssignaler skulle opstilles på strækninger med hastighed over 75 km/h. Nedenfor er illustreret udformningen i den mest typiske tidsperiode (ca. 1961 - 1975), og denne udformning vil blive brugt som et generelt eksempel i dette dokument:

Stationen blev udstyret med indkørselssignaler med hastighedsviser, hvilket var standard ved nyanlæg på strækninger med hastighed over 75 km/h. Foruden at angive tilladt indkørselshastighed, gav hastighedsviseren også mulighed for at vise signal "Stop og ryk frem". Stationerne blev udstyret med 3-lanterne fremskudte signaler, placeret 800 m foran indkørselssignalet.

Som det var tradition fra armsignalerne blev udkørselssignalerne opstillet side om side, som regel ved udkørselssporskiftets tungespids. Signalerne udgjorde et såkaldt Signalbillede, i hvilket signalets position angav hvilket spor det gjaldt for (venstre signal for venstre togvejsspor osv.). Arrangementet tillod egentlig indkørende tog at køre helt frem til udkørselssignalet, men da toget derved blokerede udkørselssporskiftet, var det implicit forventet at toget standsede inden sporskiftet. Senere er der opstillet mærker der markerer standsningspunktet.

Stationstypens udvikling over årene beskrives i et særligt afsnit nedenfor. Da de forholdsvis få stationer af denne type havde forskellige livsforløb er, er Tistrup valgt som repræsentant for udviklingen over tid. Ikke mindst fordi den er den eneste tilbageværende og derved har opnået de største ændringer fra udgangspunktet.

Anvendte signaler og mærker

De anvendte signaler og mærker er beskrevet nedenfor:

Fork. Navn Anvendelse
F Fremskudt signal Disse stationer blev bygget på strækninger med strækningshastighed over 75 km/h. De fremskudte signaler er af 3-lanternetypen og placeret 800 m foran indkørselssignalet.
I Indkørselssignal Indkørselssignalerne er 4-lanternesignaler med hastighedsviser. På anlægstidspunktet var denne kombination standardsignaltypen på andet end sidebaner. Stationerne blev bygget før 1961 og havde derfor oprindeligt samme signalaspekter som armsignaler, dvs, rød lanterne øverst (som vist til venstre). Ved ombygningen i 1961 ændredes lanternekonfigurationen til den nuværende, som vist til højre. Denne ombygning var en del af en landsdækkende ombygning af signalaspekter og -betydning.
Ubt Stationen Ubetjent Signal "Stationen ubetjent" blev brugt til at vise at stationen var ubetjent, og at tog derfor måtte afgå uden afgangssignal fra stationsbestyreren. Signalet bortfaldt i 1975 på stationer med udkørselssignal, idet udkørselssignalet nu var tilstrækkeligt afgangssignal. Muligheden for ubetjent station blev fjernet da stationen blev ombygget til fjernstyring (ca. 1995 for Tistrups vedkommende).
Afg Håndsignal "Afgang" Afgangssignal (håndsignal) afgivet af stationsbestyreren.
U Udkørselssignal Udkørselssignalerne er af 2-lanternetypen som på de fleste stationer på enkeltspor. Der er et signal pr. togvejsspor (gennemkørselssporet og krydsningssporet) i hver retning. Signalerne er opstillet side om side, som regel ved udkørselssporskiftets tungespids. Signalerne udgør et såkaldt Signalbillede, i hvilket signalets position angiver hvilket spor det gælder for (venstre signal for venstre togvejsspor osv.).
St Standsningsmærke Standsningsmærker blev opstillet ca. 1982, og markerede det seneste punkt hvor et indkørende tog skulle standse. I dette tilfælde inden udkørselssporskiftets frispormærke.
SfU "Stop for U-signal"-mærke Omkring 2005 blev standningsmærkerne udskiftet med "Stop for U-signal"-mærker. Hvor standsningsmærket kun gjaldt for indkørende tog (og ikke havde betydning efter togets standsning), forbyder "Stop for U-signal"-mærket direkte toget at fortsætte, medmindre U-signalet viser "Kør". "Stop for U-signal"-mærket giver derfor en form for dækning for togbevægelser i modsatte spor.
Rg Rangergrænsemærke Rangergrænsemærket markerer hvor langt mod strækningen en rangerbevægelse på stationen må køre. Efter dette punkt kan evt. linieblokanlæg blive påvirket og/eller sikkerhedsafstanden efter indkørselssignalet (mod tog fra strækningen) kan blive kompromitteret. Rangergrænsemærket er typisk placeret 150 m indenfor indkørselssignalet.

Ændringer gennem tiden

Stationsudformningen udviklede sig over tid som vist nedenfor, og jf. skemaet ovenfor. Udviklingen på Tistrup station er anvendt som eksempel:

TidsperiodeStationsudformningBemærkninger
- 1961 Stationerne blev anlagt med den oprindelige lanternekonfiguration for I-signaler (svarende til armsignaler). F-signalerne forsignalerede ikke den tilladte indkørselshastighed. Der var ingen egentlig markering af indkørende togs seneste standsningssted.
1961 - 1975 Ca. 1961 blev I-signalerne ombygget til den nuværende lanternekonfiguration og nugældende signalaspekter. F-signalerne gav nu kun positiv forsignalering når indkørselshastigheden var "høj" (75 km/h eller derover). Denne ombygning var en del af en landsdækkende ombygning af signalaspekter og -betydning.
1975 - 1982 I 1975 betød det nye signalreglement SR75 at signal "Ubetjent station" ikke længere var nødvendigt at vise på ubetjente stationer med udkørselssignaler. Signalet blev fjernet.
1982 - 1995 Ca. 1982 opstilledes standsningsmærker for at markere seneste standsningssted for indkørende tog. Opstillingen var led i en generel tydeliggørelse af de implicitte standsningssteder på bl.a. denne type stationer. Forinden var mærkerne blevet opstillet efter lokale behov, dvs. typisk hvor seneste standsningssted ikke var helt indlysende.
1995 - 2005 Ca. 1995 blev stationen ombygget til fjernstyring, herunder tilføjelse af linieblok mod nabostationerne. Selvom dette må have være langt den største ombygning af sikringsanlægget, havde den minimal betydning for signaleringen (f.eks. blev dog signalerne stopfældet tidligere ved togpassage). Signal- og mærkeopstillingen var uændret. Mulighederne for "Holdested" og "Ubetjent station" blev fjernet.
2005 - Omkring år 2005 blev standsningsmærkerne erstattet med "Stop for U-signal"-mærker, således at standsningspunktet éntydigt lå ved mærket. I Tistrup var ændringen direkte foranlediget af indførelsen af ATC-togstop, men der skete en landsdækkende ændring af markeringen af disse situationer, hvor det reelle togvejsendepunkt lå før den fysiske signalplacering.


Signalering efter 1961

F- og I-signalers signalbegreber og -betydninger blev ændret landsdækkende ca. 1961. Tiden efter 1961 repræsenterer derfor signaleringen gennem hovedparten af stationernes levetid, og er den periode der benyttes som hovedeksempel. Signalgivningen indtil 1961 behandles i et særskilt kapitel sidst i dette dokument.

Som tidligere nævnt blev signal "Stationen ubetjent" fjernet i 1975. Standsningsmærker blev opstillet ca. 1982 og erstattet af "Stop for U-signal"-mærker ca. 2005. Dette påvirkede imidlertid ikke signalbegreberne, og i illustrationerne nedenfor vises derfor således kun præ-1975 eksempler medmindre andet er angivet.

Indkørselstogveje

En indkørselstogvej er en fastlagt togvej fra indkørselssignalet til togets standsningssted , efterfulgt af en sikkerhedsafstand. Standsningsstedet var, som nævnt, ikke markeret, men var implicit (der skulle standses sporfrit af udkørselssporskiftet). Det sikrede spor fra standsningsstedet ud mod strækningen betragtes som sikkerhedsafstand.

Indkørselstogvej til gennemkørselssporet. I-signalet viser "Kør (med høj hastighed)", dvs. kør ind på stationen forberedt på at standse på stationen. "Kør (med høj hastighed)" anvendes kun hvor den tilladte indkørselshastighed er 75km/h eller derover, dvs. strækningshastighed. F-signalet viser "Hovedsignalet viser Kør".

Som illustration af de senere tilkomne mærker for standsningssted, er her vist samme indkørselstogvej med de nutidige "Stop for U-signal"-mærker.

Indkørselstogvej til vigesporet. I-signalet viser "Kør (med begrænset hastighed)", dvs. kør ind på stationen forberedt på at standse på stationen. Den nøjagtigt tilladte hastighed angives af I-signalets hastighedsviser, i dette tilfælde "Middel hastighed", 50 km/h (senere hævet til 60 km/h). F-signalet viser "Kør forsigtigt".

Degraderet signalgivning, fejl forhindrer signal "Kør". I-signalet kan i visse fejlsituationer vise "Stop og ryk frem". Fejlen kan f.eks. være en fejlende sporisolation eller at den grønne lanterne i I-signaler et overbrændt. "Stop og ryk frem" vises ens mod begge togvejsspor. F-signalet viser "Kør forsigtigt".


Udkørselstogveje

En udkørselstogvej er en fastlagt togvej fra togets forende til stationsgrænsen (dvs. det modrettede indkørselssignal. I praksis begynder udkørselstogvejen for enden af perronsporet og dækker udkørselssporskiftet. Udkørselssignalerne for begge spor er placeret side om side og danner et Signalbillede. Signalets placering i signalbilledet afgør hvilket spor, det gælder for (signalet længst til højre gælder for togvejssporet længst til højre osv.).

Udkørselstogvej fra gennemkørselssporet. Det højre U-signal, gældende for gennemkørselssporet, viser "Kør".

Som illustration af de senere tilkomne mærker for standsningssted, er her vist samme udkørselstogvej med de nutidige "Stop for U-signal"-mærker.

Udkørselstogvej fra vigesporet. Det venstre U-signal, gældende for vigesporet, viser "Kør".


Gennemkørselstogveje og sammensatte ind- og udkørselstogveje

En indkørselstogvej forlænget med en udkørselstogvej danner en sammensat togvej. En sammensat togvej gennem gennemkørselssporet danner en gennemkørselstogvej. En gennemkørselstogvej er den eneste togvej, der tillader signal "Kør igennem" i indkørselssignalet.

Tidligere regler foreskrev at stationsbestyreren - så vidt muligt - skulle stille signalerne i rækkefølge hen imod toget, dvs. udkørselstogvej før indkørselstogvej. Almindeligvis tillader stationssikringsanlægget vilkårlig indstillingsrækkefølge, men på stationer med overkørselsanlæg i udkørselsenden angiver indstillingsrækkefølgen hvorvidt toget er gennemkørende, og overkørslen derfor skal tændes tidligt, eller om toget er standsende og overkørslen derfor skal tændes senere.

Gennemkørselstogvej. U-signalet viser "Kør", I-signalet viser "Kør Igennem (med høj hastighed)" og F-signalet viser "Hovedsignalet viser Kør Igennem".

I tilfælde af, at et tog, der normalt er gennemkørende, skal have en meddelelse overrakt, kunne stationsbestyreren førhen forhindre I-signalet i at vise "Kør igennem". Denne funktion er fjernet, sandsynligvis i forbindelse med etablering af fjernstyring (1995).

Oprindeligt var det ikke muligt at stille en sammensat togvej gennem vigesporet. På et tidspunkt (formentlig ved indførelse af fjernstyring) er denne restriktion fjernet, således at det er muligt at signalere et tog igennem vigesporet uden standsning. I-signalet vil dog kun vise "Kør (med begrænset hastighed)".

Før denne begrænsning blev fjernet, skulle toget køre ind - og standse - i vigesporet, før en udkørselstogvej kunne indstilles.


Holdested og ubetjent station

Oprindeligt, da stationen ikke kunne fjernstyres, og ikke havde linieblok mod nabostationerne, kunne sikringsanlægget omstilles til Holdested eller Ubetjent station. Disse funktioner anvendtes i tidsrum, hvor der ikke var brug for stationen som togfølgestation, og hvor der derfor kunne spares på personalet.

Som "Holdested" blev stationen betjent af en stationspasser (f.eks. en portør), som var en lavere rangerende personalekategori. Til gengæld måtte der så ikke foretages krydsninger, og som "Holdested" var det kun muligt at stille togveje i gennemkørselssporet. Selv efter indførelse af "Stationen ubetjent" (se nedenfor), blev "Holdested" anvendt, hvis f.eks. stationen havde manuelle overkørsler. Funktionen blev fjernet da stationen blev fjernstyret.

Når sikringsanlægget var koblet til "Ubetjent station", kunne der indstilles gennemkørselstogveje i begge køreretninger samtidig. Signalerne faldt ikke på "Stop" ved togpassage og togvejene opløstes ikke efter toget. Af hensyn til togenes afgangsprocedure, var det nødvendigt for togpersonalet at vide, at stationen var ubetjent. Et signal på perronen viste "Stationen ubetjent" (hvide lys i trekant, i begge retninger), og toget måtte afgå uden afgangssignal fra stationsbestyreren. Når stationen var bemandet, var signalet slukket.

Med signalreglementet af 1975 bortfaldt kravet om afgangssignal fra stationer med udkørselssignal. Signal "Stationen ubetjent" blev derfor overflødigt og fjernet, men muligheden for at stille stationen "ubetjent" bestod indtil etablering af fjernstyring i 1995.


Stedbetjening

Stationens sporskifter kan frigives til Stedbetjening, under hvilken sporskifterne ved rangering kan betjenes af rangerpersonalet uden stationsbestyrerens medvirken. Stationsbestyreren aftaler rangering med rangerpersonalet.

Betjeningen af stationens centralbetjente sporskifter kan ske fra enten et betjeningspanel ved stationsbygningen, eller fra en stedbetjeningskontakt ved sporskiftet. På Tistrup station var der således kun betjeningspanel. Ved stationens nøgleaflåste sporskifter frigives nøglen. Rangergrænsemærket angiver hvor langt ud mod strækningen, der må rangeres uden særlig tilladelse.


Signalering indtil 1961

Signalbegreberne og -betydningerne, før den landsdækkende ændring i 1961 repræsenterer stationernes oprindelige signalering. Bortset fra disse blev stationens signalfunktioner ikke ændret ved ombygningen.

I signalsystemet fra 1953 til 1961 viste et indkørselssignal med hastighedsviser den tilladte indkørselshastighed til stationen. De fremskudte signaler varslede derimod ikke hastigheden. Togenes sporbenyttelse, og dermed indkørselshastighed, fremgik af tjenestekøreplanen. Hvis et togs sporbenyttelse skulle ændres skulle toget underrettes på forhånd, senest ved at standse det ved indkørselssignalet. Hastighedsviseren var i praksis blot en måde for lokomotivføreren at bekræfte at den rette indkørselstogvej var indstillet.

Nedenfor er vist hvorledes de forskellige relevante signalgivninger således som de tog sig ud før 1961:

Indkørselstogvej til gennemkørselssporet.

Indkørselstogvej til vigesporet. Bemærk at F-signalet efter 1961 viser "Kør forsigtigt" i denne situation, hvilket var hovedformålet med ændringen.

Degraderet signalgivning, fejl forhindrer signal "Kør".

Udkørselstogvej fra gennemkørselssporet.

Udkørselstogvej fra vigesporet.

Gennem gennemkørselssporet.

Gennem gennemkørselssporet, meddelelse skal overrækkes.

Holdested.

Ubetjent station.

Stedbetjening.[Tilbage] [Hjem]
[Kommentarer]